Απόδοση Επένδυσης (Return on investment (ROI))

Απόδοση επένδυσης (ROI) είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας επένδυσης ή για να συγκρίνει την αποδοτικότητα διαφορετικών επενδύσεων.

Για τον υπολογισμό του ROI, το όφελος (απόδοση) μιας επένδυσης διαιρείται με το κόστος της και το αποτέλεσμα εκφράζεται ως ποσοστό.

Ypologismos Apodosis Ependysis
Υπολογισμός Απόδοσης μιας Επένδυσης
Ο ROI μετρά πόσο αποτελεσματικά η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα κεφάλαια της για να παράγει κέρδος κι είναι ένας πολύ δημοφιλής δείκτης μέτρησης λόγω της ευελιξίας και της απλότητας του. Εάν η επένδυση δεν έχει θετικό πρόσημο ή αν υπάρχουν άλλες επενδύσεις με υψηλότερη απόδοση, τότε η επένδυση δεν θα πρέπει να αναληφθεί.

Παράδειγμα:
Αν η απόδοση της επένδυσής μακροπρόθεσμα, είναι χαμηλότερη από το κόστος κεφαλαίου, τότε είναι προτιμότερο για την επιχείρηση να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της και να καταθέσει τα έσοδα σε μια τράπεζα.

Η μέτρηση της απόδοσης μιας επένδυσης μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με την κατάσταση, βάζοντας ως κόστη και κέρδη κάθε φορά τα απαιτούμενα.

Παράδειγμα:
Ένας έμπορος μπορεί να συγκρίνει δύο διαφορετικά προϊόντα, με τη διαίρεση του μικτού κέρδους κάθε προϊόντος δια των αντίστοιχων διαφημιστικών δαπανών.

Ένας οικονομικός αναλυτής, ωστόσο, μπορεί να συγκρίνει τα δύο ίδια προϊόντα χρησιμοποιώντας ένα εντελώς διαφορετικό υπολογισμό ROI, διαιρώντας π.χ. τα συνολικά έσοδα από την πώληση των προϊόντων με τα συνολικά κόστη παραγωγής.

Αυτή η ευελιξία έχει κι ένα μειονέκτημα όμως, καθώς ο υπολογισμός του ROI μπορεί εύκολα να χειραγωγηθεί και να εκφράσει διαφορετικό αποτέλεσμα κάθε φορά ώστε να εξυπηρετεί τους σκοπούς του χρήστη.

Ο ROI χρησιμοποιείται επίσης από τους τραπεζίτες, τους επενδυτές και τους αναλυτές των επιχειρήσεων για να αξιολογήσουν την οικονομική ισχύ και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων μιας επιχείρησης.

Από την άλλη, ένα υψηλό ROI μπορεί να σημαίνει είτε ότι η διαχείριση κάνει καλή δουλειά, ή ότι η επιχείρηση δεν έχει τα απαιτούμενα για τον κύκλο εργασιών της κεφάλαια.

Ο ROI μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση μιας προτεινόμενης επένδυσης σε νέο εξοπλισμό, διαιρώντας την αύξηση των κερδών που οφείλεται στον νέο εξοπλισμό με την αύξηση των δαπανών που απαιτούνται για την απόκτηση του.

Παράδειγμα:
Μια μικρή επιχείρηση μπορεί να είναι σε θέση να αυξήσει τα λειτουργικά της κέρδη κατά 1.000€, επενδύοντας 5.000€ σε αναβάθμιση εξοπλισμού.

Αυτό παράγει ένα ROI των 1.000 / 5.000 ή 20%. Εάν το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου (του επιτοκίου που καταβάλλεται στο χρέος και τα μερίσματα που καταβάλλονται σε επενδυτές) πριν από την επένδυση, και δεν υπάρχουν καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες, αξίζει η αναβάθμιση.