Απόδοση Μετοχής (ROI on stocks)

Απόδοση μετοχής είναι μια ιδιαίτερη υποκατηγορία της απόδοσης μιας επένδυσης καθώς ο επενδυτής όταν αγοράζει μια μετοχή προσδοκά δύο κατηγορίες απόδοσης, τη μερισματική απόδοση και την κεφαλαιακή υπεραξία. […]

Απόδοση Επένδυσης (Return on investment (ROI))

Απόδοση επένδυσης (ROI) είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας επένδυσης ή για να συγκρίνει την αποδοτικότητα διαφορετικών επενδύσεων. [..,]