Απόδοση Χρεογράφου (Yield on security)

Απόδοση ενός χρηματοπιστωτικού τίτλου (χρεογράφου) ονομάζεται η διαφορά της αξίας του χρεογράφου μεταξύ της ημέρας αγοράς και της ημέρας πώλησης.

Αναμενόμενη απόδοση Χρεογράφου (expected yield)

Αναμενόμενη απόδοση ενός χρεογράφου είναι η διαφορά της αξίας του χρεογράφου την ημέρα της αγοράς και της αναμενόμενης τιμής του κατά την ημέρα πώλησης.

Αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης Χρεογράφου

Αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης χρεογράφου είναι η διαφορά της αξίας του χρεογράφου την ημέρα της αγοράς και της αναμενόμενης τιμής του κατά την ημέρα πώλησης, εκφρασμένη σαν ποσοστό επί της αξίας αγοράς του χρεογράφου.

Πραγματικό ποσοστό απόδοσης Χρεογράφου

Πραγματικό ποσοστό απόδοσης χρεογράφου ονομάζεται το ποσοστό απόδοσης μείον την αναμενόμενη μεταβολή στην τιμή του προϊόντος (πληθωρισμός).