Απόδοση Χρεογράφου (Yield on security)

Απόδοση ενός χρηματοπιστωτικού τίτλου (χρεογράφου) ονομάζεται η διαφορά της αξίας του χρεογράφου μεταξύ της ημέρας αγοράς και της ημέρας πώλησης. […]