Αποκτηθέν Πλεόνασμα (Acquired surplus)

Αποκτηθέν πλεόνασμα είναι το πλεόνασμα το οποίο προέκυψε είτε από την ανασύνθεση του κεφαλαίου μιας επιχείρησης, είτε από την αναπροσαρμογή ορισμένων παγίων περιουσιακών στοιχείων είτε από την εξαγορά μιας επιχείρησης από μια άλλη.