Αποκτηθέν Πλεόνασμα (Acquired surplus)

Αποκτηθέν πλεόνασμα είναι το πλεόνασμα το οποίο προέκυψε είτε από την ανασύνθεση του κεφαλαίου μιας επιχείρησης, είτε από την αναπροσαρμογή ορισμένων παγίων περιουσιακών στοιχείων είτε […]