Απόλυτο της Ευθύνης (Absoluteness of responsibility)

Απόλυτο της ευθύνης είναι ο όρος που αναφέρει ότι οι διευθυντές δεν μπορούν να αποφύγουν ολοκληρωτικά τις ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις των υφισταμένων τους.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι διευθυντές μπορούν να μεταβιβάζουν αρμοδιότητες και εξουσίες αλλά δεν μπορούν να μεταβιβάζουν τις ευθύνες τους.