Αποπληθωρισμός Τιμών (Price deflation)

Αποπληθωρισμός τιμών είναι η διαδικασία απαλοιφής της επίδρασης του πληθωρισμού στις τιμές των προϊόντων και να γίνει αναγωγή τους σε σταθερές τιμές ενός έτους που λήφθηκε σαν έτος βάση.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρέχουσες τιμές σε μια οικονομία μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου λόγω πληθωρισμού. Για να γίνει σύγκριση μεταξύ διαφορετικών περιόδων και να βρεθούν οι πραγματικές μεταβολές πρέπει να γίνει αποπληθωρισμός των τιμών.

Για να μετατραπούν τα διάφορα οικονομικά μεγέθη σε σταθερές τιμές, πολλαπλασιάζονται οι τρέχουσες τιμές ενός έτους επί 100 και διαιρούνται δια του δείκτη τιμών του τρέχοντος έτους.