Αποπληθωρισμός Τιμών (Price deflation)

Αποπληθωρισμός τιμών είναι η διαδικασία απαλοιφής της επίδρασης του πληθωρισμού στις τιμές των προϊόντων και να γίνει αναγωγή τους σε σταθερές τιμές ενός έτους που λήφθηκε σαν έτος βάση. […]