Αποθεματικό (Reserves)

Αποθεματικό είναι το ποσό που δεσμεύεται από τα διανεμητέα κέρδη, και δεν έχει ως σκοπό την κάλυψη κάποιας συγκεκριμένης υποχρέωσης, αλλά χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησης.

Αποθεματικά στις τράπεζες είναι το τμήμα των καταθέσεων που πρέπει να τηρείται σε ρευστή μορφή (μετρητά ή καταθέσεις στην Κεντρική τράπεζα) για την αντιμετώπιση κακοπληρωτών οφειλετών.

Τα αποθεματικά ονομάζονται επίσης απαιτούμενα ρευστά διαθέσιμα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δανεισμό ή για επένδυση. Σκοπός τους είναι η κάλυψη των κινδύνων που διατρέχουν οι τράπεζες, με πρόσθετα Ιδία Κεφάλαια, πριν την προσφυγή τους σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με χρηματικές καταβολές των μετόχων.

Είδη Αποθεματικών

Το Αποθεματικό διακρίνονται σε:

  • Τακτικό Αποθεματικό. Το κεφάλαιο που παρακρατείται κάθε χρόνο από τα κέρδη
  • Έκτακτο Αποθεματικό. Το κεφάλαιο που παρακρατείται σε έκτακτες περιπτώσεις
  • Προαιρετικό Αποθεματικό, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό για την εταιρία.
  • Υποχρεωτικό Αποθεματικό, το οποίο υποχρεούται να παρακρατά η εταιρία