Αποθεματικό Επισφαλών Απαιτήσεων (Bad debt reserve)

Αποθεματικό επισφαλών απαιτήσεων είναι ένα ποσοστό εισπρακτέων λογαριασμών, το οποίο μπαίνει στα αποθεματικά για επισφαλείς απαιτήσεις.

Βάση Αποθεματικών (Reserve base)

Βάση αποθεματικών είναι το άθροισμα συγκεκριμένων στοιχείων του Παθητικού στους Ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, με βάση τα οποία υπολογίζονται τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά που πρέπει να διαθέτουν. […]

Αποθεματικό (Reserves)

Αποθεματικό είναι το ποσό που δεσμεύεται από τα διανεμητέα κέρδη, και δεν έχει ως σκοπό την κάλυψη κάποιας συγκεκριμένης υποχρέωσης, αλλά χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησης. […]