Αρχή της Επιτάχυνσης (Acceleration principle)

Αρχή της επιτάχυνσης είναι η οικονομική θεωρία η οποία εξετάζει την αυξημένη επίδραση που ασκεί στις επενδύσεις η μεταβολή της συνολικής ζήτησης των καταναλωτικών αγαθών.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι αν η ζήτηση για συγκεκριμένα καταναλωτικά προϊόντα αυξηθεί, η ζήτηση για τον εξοπλισμό και τις άλλες επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την παραγωγή τους θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο.