Αρχή της Περιοδικότητας (Periodicity principle)

Αρχή της περιοδικότητας είναι μια λογιστική αρχή σύμφωνα με την οποία οι ισολογισμοί, οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης (ΚΑΧ) και οι λοιπές λογιστικές καταστάσεις και οικονομικές αναφορές μιας επιχείρησης που επιβάλλονται από το νόμο, πρέπει να δημοσιεύονται μια φορά το χρόνο και να καλύπτουν όλη τη λογιστική χρήση του προηγούμενου έτους.

Σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται, συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις μπορούν να δημοσιευθούν στη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής περιόδου αλλά σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Οι πιο βασικές και σημαντικές λογιστικές αρχές είναι: