Αρχή της Αντικειμενικότητας (Objectivity principle)

Αρχή της αντικειμενικότητας είναι μια λογιστική αρχή που ορίζει ότι κάθε λογιστική πληροφορία πρέπει να δίνει την πραγματική εικόνα της κατάστασης ή του γεγονότος στο οποίο αναφέρεται.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει κάθε κατάσταση ή λογιστικό γεγονός να αποτυπώνεται σε λογιστικά έγγραφα.

Οι πιο βασικές και σημαντικές λογιστικές αρχές είναι: