Asset Backing of Shares (Asset backing of shares)

Asset backing of shares είναι μια μέθοδος με την οποία αποτιμάται η αξία μιας μετοχής.

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, η αξία μιας μετοχής βρίσκεται με τη διαίρεση της αξίας της καθαρής περιουσίας της εταιρείας δια του αριθμού των μετοχών.