Αξιολόγηση (Benchmarking)

Benchmarking είναι μία συστηματική και διαρκής διαδικασία αξιολόγησης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των οργανωτικών μεθόδων μιας επιχείρησης σε σύγκριση με τις καλύτερες πρακτικές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

Στόχος του benchmarking είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, η μείωση του κόστους και η αύξηση της παραγωγικότητας ώστε να αναβαθμισθεί η θέση της επιχείρησης στα πλαίσια της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς.