Βιοτικό Επίπεδο (Standard of living)

Βιοτικό επίπεδο ορίζεται η υλική, πνευματική και πολιτιστική στάθμη της ζωής των κατοίκων μιας χώρας, ή το επίπεδο ποιότητας και ευημερίας της ζωής του ανθρώπου γενικότερα.

Άλλα σημαντικά κριτήρια:

1) Η κατανομή του εθνικού εισοδήματος

Για να μπορεί το κατά κεφαλή εισόδημα να είναι αντιπροσωπευτικό και αξιόπιστο κριτήριο θα πρέπει να γίνεται ίση και δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος.

Συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού θα πρέπει να έχει εισόδημα που να κυμαίνεται γύρω στο κατά κεφαλή εισόδημα.

2) Η προσπάθεια που καταβάλλεται για την απόκτηση του εισοδήματος

Όσο λιγότερος είναι ο χρόνος και ο κόπος εργασίας, τόσο ψηλότερο είναι το βιοτικό επίπεδο, αφού και οι εργαζόμενοι κουράζονται λιγότερο και έχουν περισσότερο χρόνο για ανάπαυση και ψυχαγωγία.

3) Κοινωνικές παροχές

Δωρεάν εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική μέριμνα, κλπ.

Όσο περισσότερες και ποιοτικά καλύτερες είναι οι κοινωνικές παροχές, τόσο πιο καλές είναι οι συνθήκες διαβίωσης και λιγότερο άγχος, και συνεπώς τόσο ψηλότερο είναι το βιοτικό επίπεδο.

4) Πολιτισμός

Σε χώρες με ψηλό μορφωτικό επίπεδο και ανεπτυγμένη πνευματική και πολιτιστική ζωή (θέατρα, μουσική, εκθέσεις, κλπ) δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στο λαό να ικανοποιήσει τις πνευματικές του ανάγκες.

5) Διάφοροι άλλοι παράγοντες

Όπως είναι η ασφάλεια, η ισότητα ευκαιριών, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κλπ.