Βιοτικό Επίπεδο (Standard of living)

Βιοτικό επίπεδο ορίζεται η υλική, πνευματική και πολιτιστική στάθμη της ζωής των κατοίκων μιας χώρας, ή το επίπεδο ποιότητας και ευημερίας της ζωής του ανθρώπου γενικότερα. […]