Μοντέλο Black Scholes (Black Scholes model)

Μοντέλο Black Scholes είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης με δικαίωμα αγοράς ενός ομολόγου στο μέλλον.

Για τον υπολογισμό του μοντέλου χρησιμοποιείται: