Μοντέλο Black Scholes (Black Scholes model)

Μοντέλο Black Scholes είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης με δικαίωμα αγοράς ενός ομολόγου στο μέλλον. […]