Εταιρεία Διαμεσολάβησης (Brokerage company)

Εταιρεία διαμεσολάβησης (brokerage) είναι μια επιχείρηση η οποία δρα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ συναλλαγών αγοραστών και πωλητών.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες διαμεσολάβησης απασχολούν διαμεσολαβητές (brokers), οι οποίοι διευκολύνουν συναλλαγές μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων που θέλουν να αγοράσουν ή να πωλήσουν περιουσιακά στοιχεία, εισπράττοντας μια προμήθεια μετά το τέλος της συναλλαγής.