Διαμεσολαβητής / Χρηματομεσίτης (Broker)

Διαμεσολαβητής ή χρηματομεσίτης (broker) είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μεσολαβεί για την ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων μεταξύ αγοραστών και πωλητών.

O διαμεσολαβητής, ο οποίος δεν μπορεί να είναι τράπεζα, δεν αποκτά σε καμιά στιγμή την κυριότητα του στοιχείου, αλλά εισπράττει προμήθεια (brokerage fee) για τη διευκόλυνση της συναλλαγής.

Κατηγορίες broker

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες διαμεσολαβητών (brokers) ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει στους πελάτες του:

Εκτέλεση εντολής (execution service)

Ο πελάτης επιλέγει αυτός το εύρος τιμών και ποιο περιουσιακό στοιχείο επιθυμεί να αγοράσει ή να πωλήσει, κι έπειτα δίνει εντολή στο διαμεσολαβητή να προχωρήσει στην εκτέλεση της συναλλαγής.

Συμβουλευτική υπηρεσία (advisory service)

O broker δρα ως σύμβουλος και έχει μια σχετική ελευθερία στην διαχείριση (αγορά/πώληση) των περιουσιακών στοιχείων των πελατών του.

Διακριτική διαμεσολάβηση (discretionary broking)

Η πλήρη ευθύνη διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων ανήκει στον broker καθώς οι πελάτες του έχουν παραχωρήσει τα δικαιώματα.