Δαπάνες Επενδύσεων (Investment costs)

Δαπάνες επενδύσεων παγίου κεφαλαίου θεωρούνται οι δαπάνες για την αγορά διαρκών αγαθών τα οποία συμβάλλουν στην παραγωγή αγαθών/υπηρεσιών και οι δαπάνες βελτίωσης και ανάπτυξης.

Στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου συμπεριλαμβάνεται και η μεταβολή των αποθεμάτων (υλικά, αγαθά, ημιέτοιμα / έτοιμα προϊόντα των βιομηχανιών), αφού γίνει η κατάλληλη προσαρμογή ώστε να αποφευχθεί υπερεκτίμηση εξαιτίας του πληθωρισμού.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίων διακρίνοται σε τρεις κατηγορίες:

1) Ιδιωτικές – Δημόσιες

2) Κατά τύπο του παγίου κεφαλαίου

 • Κατοικίες
 • Λοιπά κτίρια
 • Λοιπά έργα και κατασκευές
 • Μεταφορικά μέσα και εξοπλισμός
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός
 • Αυξομείωση αποθεμάτων

3) Κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

 • Γεωργία
 • Ορυχεία
 • Μεταποίηση
 • Μεταφορές – Επικοινωνίες
 • Κατοικίες
 • Δημόσιδα διοίκηση
 • Αυξομείωση αποθεμάτων