Δαπάνες Επενδύσεων (Investment costs)

Δαπάνες επενδύσεων παγίου κεφαλαίου θεωρούνται οι δαπάνες για την αγορά διαρκών αγαθών τα οποία συμβάλλουν στην παραγωγή αγαθών/υπηρεσιών και οι δαπάνες βελτίωσης και ανάπτυξης. […]