Δαπάνες Κεφαλαίου (Capital expenditure)

Δαπάνες κεφαλαίου είναι οι κατηγορίες δαπανών που χρεώνονται στους λογαριασμούς φυσικών ή νομικών προσώπων και αφορούν την καταβολή τόκων, την αποπληρωμή δανείων και τις αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων.