Δαπάνες Κεφαλαίου (Capital expenditure)

Δαπάνες κεφαλαίου είναι οι κατηγορίες δαπανών, που χρεώνονται στους λογαριασμούς φυσικών ή νομικών προσώπων και αφορούν την καταβολή τόκων, την αποπληρωμή δανείων και τις αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Πάγιο Ενεργητικό (Fixed assets)

Πάγιο Ενεργητικό είναι το πιο σημαντικό τμήμα του μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού καθώς, επειδή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μακροπρόθεσμα στην παραγωγή κέρδους, αποτελεί ένδειξη του κύκλου εργασιών και της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης. […]