Δεδουλευμένη Υποχρέωση (Accrual liability)

Δεδουλευμένη υποχρέωση (accrual liability) είναι μια δημιουργηθείσα και δεδουλευμένη υποχρέωση η οποία δεν έχει ακόμα εξοφληθεί.