Κυκλοφορούντα Ποσά (Amounts outstanding)

Κυκλοφορούντα ποσά είναι οι οφειλόμενες δεδουλευμένες δαπάνες που αναφέρονται στο Ισοζύγιο τέλους χρήσεως.