Δεδουλευμένος (Accrued)

Δεδουλευμένος είναι ο όρος ο οποίος αφορά έσοδα ή έξοδα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο (συνήθως έτους).

Παράδειγμα:
Δεδουλευμένοι μισθοί είναι μισθοι οι οποίοι οφείλονται σε ένα εργαζόμενο ενώ όταν γίνεται αναφορά σε δεδουλευμένους τόκους, είναι οι τόκοι που σχηματίζονται από ένα κεφάλαιο μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου.