Τόκος (Interest)

Τόκος είναι το ποσό που καταβάλλεται από ένα δανειζόμενο σε ένα δανειστή ως αμοιβή για τη χρήση των κεφαλαίων του δεύτερου.

Υπολογισμός τόκου

Η σχέση μεταξύ αρχικού κεφαλαίου, επιτοκίου και τόκου, φαίνεται καλύτερα στον παρακάτω μαθηματικό τύπο.

SI = P * R * T

SI: Simple interest (απλός τόκος)
P: Principal (αρχικό κεφάλαιο)
R: Interest rate per year (επιτόκιο)
T: Term of loan (διάρκεια σε χρόνια)

Παράδειγμα:
Αν ένας επενδυτής καταθέσει 1.000€ σε ένα καταθετικό λογαριασμό με επιτόκιο 5% το χρόνο, τότε σε 6 χρόνια θα εισπράξει:
SI = P * R * T = 1.000 * 0,05 * 6 = 300€

Κατηγορίες τόκων

Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες τόκων:

>Simple or Regular interest
Απλός ή κανονικός τόκος είναι ο τόκος που ο δανειστής ή ο καταθέτης εισπράττει κάθε φορά στη λήξη μιας χρονικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, ο τόκος και το κεφάλαιο σε όλες τις χρονικές περιόδους αποπληρωμής παραμένουν σταθερά.

Το επιτόκιο δηλαδή υπολογίζεται μόνο στο αρχικό κεφάλαιο (principal) και οι τόκοι δεν επανεπενδύονται, σε αντίθεση με την περίπτωση του ανατοκισμού (compound interest).

>Compound interest
Σύνθετος τόκος ή ανατοκισμός είναι ο τόκος ο οποίος στο τέλος της περιόδου προστίθεται στο κεφάλαιο και επανεπενδύεται μαζί με αυτό, με στόχο την αύξηση του κεφαλαίου την επόμενη περίοδο.

Δηλαδή ο δανειστής αφήνει τον τόκο που έχει ήδη παραχθεί σε μία περίοδο, με σκοπό να προστεθεί στο αρχικό κεφάλαιο ώστε από την επόμενη περίοδο να φέρει τόκο το αρχικό κεφάλαιο προσαυξημένο με τον τόκο του αρχικού κεφαλαίου. Η ενσωμάτωση του τόκου στο κεφάλαιο καλείται κεφαλαιοποίηση του τόκου.

Στον ανατοκισμό, τόσο ο τόκος όσο και το κεφάλαιο αυξάνονται σε κάθε χρονική περίοδο

>Accrued interest
Δεδουλευμένος τόκος είναι ο τόκος επί δανείων ή προθεσμιακών καταθέσεων ο οποίος δεν έχει ακόμη καταστεί πληρωτέος.

Διαφορετική έννοια έχουν οι δεδουλευμένοι τόκοι όταν αναφερόμαστε σε ομόλογα.