Δείκτης Τιμής προς Λογιστική Αξία Μετοχής (Price to Book Value ratio (P/BV))

Δείκτης τιμής μιας μετοχής (price) προς τη λογιστική αξία της (book value) είναι ο αριθμοδείκτης που εκφράζει πόσο συγκρίσιμη είναι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής σε σχέση με την πραγματική αξία της όπως προκύπτει από τα ίδια κεφάλαια, δηλαδή την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης.

Deiktis Timis pros Logistiki Axia ana Metoxi - Euretirio
Υπολογισμός Δείκτη Τιμής προς Λογιστική Αξία Μετοχής

Όσο μικρότερη είναι η σχέση της χρηματιστηριακής προς τη λογιστική τιμή μιας μετοχής, η μετοχή θεωρείται υποτιμημένη και ενδεχομένως καλή επιλογή για το χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή.

Όταν η τιμή του δείκτη της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής μιας μετοχής προς την λογιστική της αξία ισούται με τη μονάδα, τότε ο αγοραστής θεωρείται ότι πληρώνει μόνο για την απόκτηση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, και καθόλου υπεραξία.

Πιο συγκεκριμένα, όταν κάποιος επενδυτής αγοράζει μετοχές μιας εταιρίας, στην τιμή περιλαμβάνεται τόσο η πραγματική λογιστική αξία του Ενεργητικού της εταιρείας, όσο και κάποια υπεραξία (goodwill) καθώς τα υλικά περιουσιακά στοιχεία (παραγωγικοί συντελεστές, κτίρια, αποθέματα κτλ) σε συνδυασμό με τα άυλα (φήμη, πελατολόγιο, οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας κτλ) είναι διαρθρωμένα κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε συνδυαστικά να παράγουν κέρδη.

Αυτή την υπεραξία επιχειρεί να αποτυπώσει ο δείκτης τιμής προς λογιστική αξία καθώς είναι γνωστός και ως πολλαπλασιαστής λογιστικής αξίας.