Δείκτης Τιμής προς Λογιστική Αξία Μετοχής (Price to Book Value ratio (P/BV))

Δείκτης τιμής μιας μετοχής προς τη λογιστική αξία της είναι ο αριθμοδείκτης που εκφράζει πόσο συγκρίσιμη είναι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής σε σχέση με την πραγματική αξία της. […]