Διαφήμιση (Advertisement / Advertising)

Διαφήμιση είναι η διαδικασία προβολής μέσω της οποίας γίνεται γνωστό ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με στόχο την προσέλκυση ενδιαφέροντος και την ενημέρωση τόσο του καταναλωτικού κοινού γενικότερα, όσο και ειδικότερα των πελατών μιας επιχείρησης.

Η διαφήμιση γίνεται κυρίως μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου, των καταλόγων, φωτεινών επιγραφών, τοιχοκολλήσεων, διαφόρων εκθέσεων κλπ.