Διάγραμμα Ενεργειών / Δραστηριότητας (Activity chart)

Διάγραμμα ενεργειών / δραστηριότητας είναι το διάγραμμα εκείνο που εμφανίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια μιας παραγωγικής διαδικασίας ή γενικότερα ενός χρονοδιαγράμματος.

Με το διάγραμμα αυτό διαπιστώνεται η πορεία των εν γένει εργασιών καθώς και (τυχόν) αποκλίσεις.