Διάγραμμα Ενεργειών / Δραστηριότητας (Activity chart)

Διάγραμμα ενεργειών / δραστηριότητας είναι το διάγραμμα εκείνο που εμφανίζει τις ενέργειες και δραστηριότητες εκείνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια μιας παραγωγικής διαδικασίας ή […]