Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange traded funds (ETF))

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που αποτελούνται από αξίες όπως μετοχές ή ομόλογα και η τιμή τους αλλάζει αντίστοιχα με την διακύμανση των αξιών που εμπερικλείουν κατά την διάρκεια της ημέρας.

Εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο όπως ακριβώς οι μετοχές.

Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια δίνουν τη δυνατότητα στον επενδυτή να πραγματοποιήσει διασπορά του κινδύνου της επένδυσής του μέσω της έκθεσης σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών (FTSE/XA-20, FTSE/XA-40), ενώ μπορούν να αποτελέσουν ελκυστική επένδυση λόγω του χαμηλού τους κόστους, τη δυνατότητα απώλειας μέχρι του ποσού της επένδυσης, της φορολογικής νομοθεσίας ή της μεγάλης διαθέσιμης μόχλευσης για τέτοια προϊόντα.