Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange traded funds (ETF))

Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που αποτελούνται από αξίες όπως μετοχές ή ομόλογα και η τιμή τους αλλάζει αντίστοιχα με την διακύμανση των αξιών που εμπερικλείουν κατά την διάρκεια της ημέρας. […]