Διαθέσιμη Πίστωση (Available credit)

Διαθέσιμη πίστωση είναι το διαθέσιμο πιστωτικό όριο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα και παραμένει στη διάθεση της επιχείρησης.