Διαχείριση στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού (Asset liability management)

Διαχείριση στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού είναι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών μιας τράπεζας, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια και σημαντική ακίνητη περιουσία.

Με την επαγγελματική αυτή διαχείριση επιδιώκεται:

Εναλλακτικά ονομάζεται και διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management)