Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Portfolio management)

Διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι η διαχείριση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ενός επενδυτή.

Ανάλογα με το πόσο ενεργή είναι η συμμετοχή στην διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου, αυτή χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Ενεργητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Active portfolio management)

Ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι η επενδυτική στρατηγική η οποία επιδιώκει την πραγματοποίηση κερδών πέραν της απόδοσης ενός επιτοκίου αναφοράς ή ενός χαρτοφυλακίου αναφοράς που χρησιμοποιείται ως σημείο σύγκρισης (benchmark portfolio).

Παθητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Passive portfolio management)

Παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι η επενδυτική στρατηγική κατά την οποία ο επενδυτής: