Εφοδιαστική Αλυσίδα / Αλυσίδα Προμηθειών (Supply chain)

Εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα δίκτυο το οποίο δημιουργείται μεταξύ όλων των εταιρειών που παράγουν, επεξεργάζονται και διανέμουν ένα προϊόν.

Η αλυσίδα προμηθειών (supply chain) περιλαμβάνει κάθε πιθανή εταιρεία που έρχεται σε επαφή με το προϊόν, δηλαδή συγκροτείται από όλες τις μονάδες που παράγουν μέρη του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών.