Ευθύνη / Υπευθυνότητα (Accountability)

Υπευθυνότητα (accountability) είναι η ευθύνη που έχει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο για ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση για τα οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό.

Εναλλακτικά, είναι η υποχρέωση κάθε εταιρείας να γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό στοιχεία για τον εαυτό της μέσω του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) κλπ.