Ευθύνη / Υπευθυνότητα (Accountability)

Υπευθυνότητα (accountability) είναι η ευθύνη που έχει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο για ένα περιουσιακό στοιχείο, μια υποχρέωση, ή κάποιο άλλοι στοιχείο για το οποίο υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό. […]