Εγγυητική Επιστολή (Letter of credit)

Εγγυητικές επιστολές είναι πιστοποιητικά που εκδίδονται από τράπεζες, όπου η εκδότρια τράπεζα αναλαμβάνει μία νομική δέσμευση να καταβάλει ένα συγκεκριμένο ποσό σε συγκεκριμένη μελλοντικά ημερομηνία, υπό τον όρο οι επιστολές να εμφανιστούν στην τράπεζα σύμφωνα με τους όρους της πίστωσης.

Χρησιμοποιούνται κυρίως σε εμπορικές πράξεις.

Παράδειγμα:
Ένας εξαγωγέας ο οποίος θέλει να πληρωθεί από τον εισαγωγέα με την παράδοση των συμφωνηθέντων προϊόντων, και η τράπεζα του εισαγωγέα συμφωνεί και αποδέχεται την πληρωμή.

Με άλλα λόγια η τράπεζα του εισαγωγέα αποδέχεται την υποχρέωση να πληρώσει την αξία του τιμολογίου την προβλεπόμενη ημερομηνία.

Συνήθως ο εισαγωγέας είναι υποχρεωμένος να διατηρεί καταθέσεις στην τράπεζα ως την ημερομηνία λήξεως της επιταγής.