Εγγυητική Επιστολή (Letter of credit)

Οι εγγυητικές επιστολές είναι πιστοποιητικά που εκδίδονται από τράπεζες, όπου η εκδότρια τράπεζα αναλαμβάνει μία νομική δέσμευση να καταβάλει ένα συγκεκριμένο ποσό σε συγκεκριμένη μελλοντικά ημερομηνία, υπό τον όρο […]