Εισπρακτικό Κόστος (Collection cost)

Εισπρακτικό κόστος είναι το κόστος που απαιτείται για την είσπραξη ενός οφειλόμενου δανείου.

Παράδειγμα:
Το κόστος για την μίσθωση εισπρακτικής εταιρίας αποτελεί εισπρακτικό κόστος.

Μερικά συμβόλαια προβλέπουν κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για τα κόστη είσπραξης, δηλαδή την κάλυψη αυτών των εξόδων από την μεριά του οφειλέτη.