Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) (European Central Bank (ECB))

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης, υπεύθυνη για την εξάσκηση νομισματικής πολιτικής στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτελεί νομικό πρόσωπο και θεωρείται το κέντρο του Ευρωσυστήματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).

Μεριμνά ώστε τα καθήκοντα που ανατίθενται στο Ευρωσύστημα και στο ΕΣΚΤ να εκτελούνται είτε μέσω των δικών της δραστηριοτήτων είτε μέσω των εθνικών κεντρικών τραπεζών, σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΣΚΤ.

Τα τρία όργανα διοίκησης και λήψης αποφάσεων για την ΕΚΤ είναι:

  • το Διοικητικό Συμβούλιο
  • η Εκτελεστική Επιτροπή και
  • το Γενικό Συμβούλιο