Εκχωρών / Εκχωρητής (Assignor)

Εκχωρών ή εκχωρητής είναι ο μεταβιβάζων κάποιο δικαίωμα ή ένα περιουσιακό στοιχείο σε κάποιον τρίτο.

Είναι το αντίθετο του εκδοχέα / δικαιούχου.