Οικονομικά Ευαίσθητες Πληροφορίες (Price sensitive information)

Οικονομικά ευαίσθητες πληροφορίες (price sensitive information) είναι κάθε εμπιστευτική πληροφορία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τίτλους/χρεόγραφα της και η οποία εάν δημοσιευθεί είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά την τιμή τους.

Στις οικονομικά ευαίσθητες πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται οι Λογιστικές Καταστάσεις της (όπως τα Αποτελέσματα Χρήσης της εταιρίας), πληροφορίες για την έκδοση τίτλων, επαναγοράς ομολόγων , ενδεχόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, οποιαδήποτε σημαντικά σχέδια επέκτασης ή εκκίνηση νέων projects και σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές, τα σχέδια ή τη λειτουργία της εταιρίας.

Αρχή Διατήρησης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών (preservation of Price Sensitive Information)

Η αρχή διατήρησης των εμπιστευτικών πληροφοριών ορίζει ότι οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι, τα στελέχη και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι (stakeholders) θα πρέπει να μην διανείμουν αυτές τις πληροφορίες ή να κάνουν συστάσεις για την αγορά ή πώληση τίτλων/μετοχών της εταιρίας βασιζόμενοι σε αυτές.

Διαφορετικά κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για εσωτερική πληροφόρηση (insider trading) με βάση τη θεωρία της υπεξαίρεσης.

Για να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών, οι μόνοι οι οποίοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές θα πρέπει να είναι οι εργαζόμενοι εντός της εταιρίας οι οποίοι τις χρειάζονται για να εκτελέσουν το καθήκον τους.