Οικονομικά Ευαίσθητες Πληροφορίες (Price sensitive information)

Οικονομικά ευαίσθητες πληροφορίες είναι κάθε εμπιστευτική πληροφορία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τίτλους/χρεόγραφα της και η οποία εάν δημοσιευθεί είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά την τιμή τους. […]